Nieuw overzicht van lopend onderzoek op het gebied van Werk en Inkomen beschikbaar

Op de site van het Kennisplatform Werk en Inkomen is een lijst gepubliceerd van het lopende onderzoek van haar kennispartners. De lijst geeft een goed overzicht van de bijna 300 verschillende actuele onderzoeken op het gebied van werk en inkomen. Dit overzicht kan gebruikt worden als hulpmiddel voor de onderbouwing van beleid en de uitvoeringspraktijk binnen het domein van werk en inkomen.

Lijst lopend onderzoek

Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) publiceert twee keer per jaar een lijst met lopend onderzoek. Het huidige overzicht is van de winter ‘22/’23 en bevat alle lopende onderzoeken van de huidige KWI kennispartners (CBS, CPB, Divosa, gemeente Amersfoort, gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam, Instituut Gak, Nederlandse Arbeidsinspectie, SCP, Ministerie van SZW, UWV en ZonMw). Een nuttige lijst voor onderzoekers, wetenschappers, beleidsmakers en uitvoerders op het terrein van werk en inkomen.

Zichtbaar wordt hoeveel onderzoek er wordt gedaan door de kennispartners; het overzicht omvat bijna 300 onderzoeken die zich richten op vele onderdelen van het domein van werk en inkomen. Zo wordt er onderzoek gedaan naar (duurzame) participatie, re-integratie, de arbeidsmarkt, scholing, bestaanszekerheid, niet-gebruik, pensioenen, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, diversiteit, emancipatie, de relatie tussen arbeid en gezondheid, digitalisering, automatisering en meer. Veel van de onderzoeken richten zich op de verbetering van de positie van een specifieke doelgroep, zoals uitkeringsgerechtigden, mensen met een arbeidsbeperking, minima gezinnen, jongeren, statushouders, zelfstandigen en flexwerkers.

Naast de kennisopbrengst van de individuele onderzoeken, focussen diverse kennisprogramma’s ook op onderlinge kennisuitwisseling. Zo zet de kennispartner ZonMw in op een procesbegeleider die kennisuitwisseling tussen de verschillende onderzoeken uit hun kennisprogramma bevordert en het bespreken en leren van dilemma’s stimuleert. Andere KWI-partners hebben soortgelijke initiatieven om uitwisseling tussen individuele onderzoeken en onderzoekers te stimuleren.

Kennispartner aan het woord

Instituut Gak is één van de kennispartners van het KWI. Over de lijst zeggen ze: “Voor Instituut Gak is het prettig dat op deze wijze al het lopend onderzoek op het terrein van werk en inkomen wordt ontsloten voor de beleids- en uitvoeringspraktijk. Er is een enorm rijk palet aan onderzoek beschikbaar en dat verdient alle aandacht. We hechten veel waarde aan de valorisatie van onderzoeksresultaten en hopen dat de onderzoekers impact maken met het onderzoek dat zij verrichten. Door bekendheid te geven aan het onderzoek hopen we bij te dragen aan de valorisatie en impact. Daarnaast is het goed dat de kennispartners ook van elkaar weten welk onderzoek allemaal wordt uitgevoerd. Dit voorkomt mogelijke dubbelingen en kan waar mogelijk voor synergie zorgen.”

Kennisplatform Werk en Inkomen

Het KWI publiceert dit halfjaarlijkse overzicht vanuit haar positie als samenwerkingsverband voor kennisdeling in het domein van werk en inkomen. Binnen dit platform werken verschillende partners mee op gebied van beleid, uitvoering, toezicht en wetenschap. Het KWI richt zich voornamelijk op vertegenwoordigers van organisaties werk en inkomen zoals beleidsmakers, onderzoekers en uitvoerders op centraal en decentraal niveau.

Het Kennisplatform heeft een belangrijke taak in het bieden van inspiratie en het onderhouden van het netwerk en is daarmee een plek voor uitwisseling, inspiratie, informele ontmoeting en netwerken. Ook ziet het KWI het informeren over onderzoeksprogrammering als een belangrijke taak: KWI-leden informeren elkaar over ieders (plannen voor) onderzoeksprogramma’s en gaan na of er mogelijke lacunes en/of overlap bestaan in deze programma’s. KWI-leden staan open om bijkomende kennisvragen in de eigen onderzoeksprogrammering op te nemen, binnen de ruimte die daarvoor bij ieder bestaat, terwijl KWI-leden zelf verantwoordelijk blijven voor hun eigen programma.

Verder beoordeelt het KWI ook de kenniscyclus van werk en inkomen. Zij beschouwt het functioneren van relevante kenniscycli op het terrein van werk en inkomen om lacunes en knelpunten te signaleren op proces én inhoud en verbeteringsmogelijkheden te agenderen bij daarvoor verantwoordelijke partijen.

Website KWI

Wilt u meer weten over het KWI of de lijst met lopend onderzoek inzien? Alle informatie vindt u op de website: Home | Kennisplatform Werk en Inkomen

Auteurs

Menno Fenger, hoogleraar Institutionele Beleidsanalyse aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voorzitter van het KWI en Emma Hofstra, beleidsmedewerker bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en secretaris van het KWI

Ook interessant om te lezen:

Inloggen


Sluit venster